dimecres, 9 de juny del 2010

MANIFEST UNITARI CONTRA LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC: AQUEST NO ÉS EL CAMÍ

MANIFEST UNITARI CONTRA LES RETALLADES A L’ENSENYAMENT PÚBLIC:  
 AQUEST NO ÉS EL CAMÍ
La nova consellera d’Ensenyament va començar el seu mandat afirmant davant l’opinió pública que l’objectiu del seu govern era la reducció del fracàs escolar. No obstant, la seva actuació i les declaracions posteriors semblen contradir el propòsit inicial.

Els darrers anys, el Departament d’Ensenyament ha realitzat retallades constants. I la nova consellera continua pel mateix camí: noves mesures unilaterals, precipitades i propagandístiques.  Les noves retallades continuen afectant de manera negativa la qualitat d’atenció a l’alumnat, els centres públics, els professionals i els serveis educatius i tota la comunitat. I, el que és més important, incideix en la qualitat de l’educació pública, sobretot perquè: 

1. Ja s’han suprimit centenars de professionals a les plantilles dels centres docents i serveis educatius,  malgrat que el nombre d’alumnes escolaritzats creix. 
2. Es retallen les dotacions pressupostàries dels centre entre un 20% i un 35%, que s’afegeixen a les anteriors i superen el 42% acumulat en els últims 3 anys. Aquestes retallades comprometen el funcionament normal dels centres i poden afectar greument llocs de treball directes o indirectes.
3. L'aprovació de la instrucció 1/2011 per a l'aplicació de determinades mesures previstes en el Decret 109/2011, d'11 de gener, està provocant l’acomiadament de molt personal interí i temporal, trasllats forçosos i la manca total de cobertura de  les substitucions per malaltia o d’altres circumstàncies del personal laboral (TEI, TIS, educadores, vetlladores...) i d’administració i serveis (conserges, administratius...) dependents del Departament d’Educació.
4. A milers d’interins i substituts se’ls nega la possibilitat d’accedir a un lloc de treball estable, amb una reducció de l’oferta de places d’oposicions a una tercera part de les compromeses.
5. Es paralitzen les noves construccions de centres i es manté una quantitat molt elevada d’aules prefabricades.
6. S’han aplicat retallades salarials que estan suposant una pèrdua de poder adquisitiu superior al 8,5%.
7. La consellera està realitzant determinades declaracions sobre els increments dels horaris lectius del professorat a primària i secundària i sobre altres mesures que poden empitjorar les condicions de treball del professorat, provocar la pèrdua de llocs de treball i que van en detriment directe de la qualitat de l’ensenyament.
8. S’està proposant d’introduir taxes als estudiants d’FP pública quan l’FP és la via professionalitzadora dels joves i, per tant, una via d’ocupació del col·lectiu que pateix prop d’un 50% d’atur.
9. Finalment, el conseller d’Economia avisa de la possibilitat de privatitzar i externalitzar diversos serveis públics, en concret serveis complementaris a l’ensenyament públic. 

Davant aquest atac a  l’ensenyament públic, les organitzacions sindicals sotasignades volen fer notar a la conselleria que l’aplicació d’aquestes mesures, a més d’incrementar el malestar i la desafecció del professorat i el rebuig de tota  la comunitat educativa, dibuixaran un escenari de conflicte. 

En aquest sentit manifestem amb rotunditat que ens hi oposarem amb fermesa i prendrem les mesures de mobilització que siguin necessàries.

Estem convençuts/des que l’educació és una eina fonamental per superar l’actual situació de crisi econòmica i social i que l’ensenyament públic ha de garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania en general. Una política de retallades no ajuda a avançar en aquesta direcció. 

 Els sindicats sotasignats continuem apostant pel diàleg i la negociació. És per això que demanem a la consellera una reunió urgent per començar a parlar de diversos temes pendents, de les prioritats en educació per tal d’evitar que totes aquelles novetats que està comunicant a la premsa i que afecten directament les condicions de treball del professorat i el bon funcionament dels centres educatius es tirin endavant. I per això plantegem les següents prioritats:  
  • Restituir als centres les quantitats econòmiques retallades, i un pla de recuperació d’allò perdut en els últims anys.
  • Recuperar i ampliar les plantilles dels centres i dels serveis educatius que han estat darrerament reduïdes, per tal de poder donar l’atenció necessària a tot l’alumnat.
  • Recuperar les condicions laborals i salarials afectades de tots els/les  professionals de l’educació.
 Les organitzacions sotasignades fem una crida al professorat, a tots els i les professionals de l’educació,  a les ampes i  als consells escolars a  analitzar i rebutjar les mesures promogudes per la consellera  i el Govern. També us animem a fer resolucions unitàries de denúncia de les retallades  i enviar-les al Departament d’Educació, als ajuntaments i al síndic de greuges. 

No podem acceptar que les retallades acabin afectant la contractació de personal ni suposin haver de recórrer al copagament dels serveis.

Les organitzacions sotasignades ens comprometem a buscar suports i complicitats entre les entitats i organitzacions socials i ciutadanes interessades en la defensa dels serveis públics i dels drets socials de la ciutadania per tal d’impedir l’aplicació d’aquestes polítiques.
 
USTEC·STEs           CCOO         ASPEPC-SPS        FETE-UGT  CGT